Tag:Were Are You From My Dear Nghĩa Là Gì

Sample translated sentence: It's part my job. ↔ Đây là một phần của công việc.

Machine translations

  • Were Are You From My Dear Nghĩa Là Gì

    Glosbe Translate
  • Were Are You From My Dear Nghĩa Là Gì

    Google Translate
+ Add

"my%20dear" in English - Vietnamese dictionary

Currently we have no translations for my%20dear in the dictionary, maybe you can add one? Make sure to check automatic translation, translation memory or indirect translations.

Add

Translations of "my%20dear" into Vietnamese in sentences, translation memory

It's part my job.
Đây là một phần của công việc.
Sign my shirt, would you?
Anh ký vào áo tôi, được không?
You will also smile as you remember this verse: “And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me” (Matthew 25:40).
Các chị em cũng sẽ mỉm cười khi nhớ tới câu này: “Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy” (Ma Thi Ơ 25:40).
It was my first case at the bureau.
Là vụ đầu của tôi ở cục đấy.
Always takes my owl, should I wish to register an opinion on the news of the day.
Luôn khoái nghe tôi bình luận tin tức trong ngày
My suitcase was vibrating?
Cặp của tôi rung sao?
Where's my son?
Con trai tôi đâu?
I mean, I can actually now for the first time in my life read.
Ý tôi là, tôi bây giờ có thể thực sự đọc lần đầu tiên trong đời.
It was my idea to leave.
Chuyện trốn đi ý của em.
Tell Clyde I want my share.
Nói với Clyde em muốn phần của mình.
Few years ago, I almost lost her, so I trashed all my suits.
Vài năm trước, tôi suýt mất cô ấy vì vậy tôi đã hủy tất cả bộ giáp.
Where's my dad?
Bố cháu đâu?
“And this shall ye do in remembrance of my body, which I have shown unto you.
“Và các ngươi làm việc này để tưởng nhớ tới thể xác của ta, mà các ngươi đã được ta cho trông thấy.
With my two children today
Với hai con tôi hiện nay
I can't compromise my conscience any more.
Tôi không thể nói dối lương tâm được nửa.
Just execute my order.
Cứ làm theo lệnh tôi.
My partner and i are trying to transition some of the homeless vets out here into affordable housing.
Cộng sự của tôi và tôi... đang muốn những người vô gia cư được sống tốt hơn
However, my careful study of the Bible helped me to develop a close friendship with Jesus’ Father, Jehovah God.
Tuy nhiên, việc tìm hiểu Kinh Thánh kỹ lưỡng đã giúp tôi vun trồng tình bạn mật thiết với Cha của Chúa Giê-su là Giê-hô-va Đức Chúa Trời.
This is my favorite.
Đây là cái tôi thích.
Back when I was a young man, my father ran a team of sled dogs up in the Yukon.
Hồi xưa cha tôi nuôi hai con chó và ông ta đã cho một thanh niên.
It is my burden to fight the demon Apophis night after night.
Trách nhiệm của ta là đánh đuổi con quỷ Apophis đêm này qua đêm khác.
It quite makes my forehead ache!'
Nó khá đau trán của tôi! ́
I am thankful to Jehovah that he strengthened my thinking ability, so that the horrors that I experienced have not dominated my thoughts throughout the years.
Tôi tạ ơn Đức Giê-hô-va là ngài củng cố khả năng suy nghĩ của tôi, thế nên qua bao năm nay những điều kinh hoàng mà tôi từng trải đã không chi phối tư tưởng của tôi.
I’m the missionary who had not received a letter from my mother or my father during my first nine months in the mission field.
Em là người truyền giáo đã không nhận được thư của mẹ hoặc cha mình trong chín tháng đầu tiên ở trong khu vực truyền giáo của mình đây.
My throat's sore.
Cổ họng tôi đau quá.

Xem thêm các kết quả về Were Are You From My Dear Nghĩa Là Gì