Top 7 Can Dish Out.Nghĩa Là Gì 2022 phongthuyvanan.vn
Can Dish Out.Nghĩa Là Gì

Top 7 Can Dish Out.Nghĩa Là Gì

1. "Dish out" nghĩa là gì?

Enjoy English with Mr. Son: get a laugh with english jokes...

 • Author: www.journeyinlife.net

 • Publish Date: 25/04/2021

 • Rating: 4 ⭐ ( 36802 )

 • Highest Rating: 5 ⭐

 • Lowest Rating: 3 ⭐

Xem chi tiết

2. dish sth out

1. to give or say things to people without thinking about them carefully: 2…...

 • Author: dictionary.cambridge.org

 • Publish Date: 01/08/2022

 • Rating: 4 ⭐ ( 36801 )

 • Highest Rating: 5 ⭐

 • Lowest Rating: 4 ⭐

Xem chi tiết

3. Anh Ngữ Cho Người Việt ...

Chào mừng Quí Khách đã đến với Anh Ngữ Cho Người Việt Rê chuột vào ►Facebook Anh Ngữ Cho Người Việt◄ Rê chuột vào ►Facebook Sân Chơi......

 • Author: anh-ngu-cho-nguoi-viet.blogspot.com

 • Publish Date: 21/03/2023

 • Rating: 4 ⭐ ( 36800 )

 • Highest Rating: 5 ⭐

 • Lowest Rating: 3 ⭐

Xem chi tiết

4. Dish out là gì.

Dish out là gì - Tổng hợp hơn 2300 cụm động từ (Phrasal Verb) trong tiếng Anh bao gồm ý nghĩa và ví dụ về cụm động từ....

 • Author: vietjack.com

 • Publish Date: 30/12/2020

 • Rating: 4 ⭐ ( 36799 )

 • Highest Rating: 5 ⭐

 • Lowest Rating: 2 ⭐

Xem chi tiết

5. 'dish out' là gì?, Từ điển Tiếng Anh

Nghĩa của từ dish out trong Từ điển Tiếng Anh distribute in portions...

 • Author: vi.vdict.pro

 • Publish Date: 01/08/2022

 • Rating: 4 ⭐ ( 36798 )

 • Highest Rating: 5 ⭐

 • Lowest Rating: 4 ⭐

Xem chi tiết

6. dish something out Thành ngữ, tục ngữ, slang phrases - Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa, cách dùng từ tương tự Thành ngữ, tục ngữ dish something out...

 • Author: tudongnghia.com

 • Publish Date: 07/04/2022

 • Rating: 4 ⭐ ( 36797 )

 • Highest Rating: 5 ⭐

 • Lowest Rating: 4 ⭐

Xem chi tiết

7. Dish out nghĩa là gì?

Dish out có nghĩa là phục vụ đồ ăn cho ai đó; hoặc có nghĩa là vung ra, đưa ra, phân phát cái gì đó cho ai. Ví dụ: The hosts dished out lots of steaming vegetables to the dinner guests (Chủ nhà đã phục vụ rất nhiều món rau hấp cho các khách ăn tối). The company dished out $10 ......

 • Author: zaidap.com

 • Publish Date: 30/12/2020

 • Rating: 4 ⭐ ( 36796 )

 • Highest Rating: 5 ⭐

 • Lowest Rating: 4 ⭐

Xem chi tiết